საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაცია

გახდი წევრი

წევრობა

ასოციაციის ნამდვილი და ასოცირებული წევრი შეიძლება გახდეს საქართველოში რეგისტრირებული სამეწარმეო იურიდიული პირი/ ინდივიდუალური მეწარმე, რომლის საქმიანობა არის საგამომცემლო საქმიანობა ან/და წიგნით ვაჭრობა, რომელიც ეთანხმება ასოციაციის წესდების პირობებს:

გამომცემლის შემთხვევაში:

ა) ეწევა საგამომცემლო საქმიანობას და მის მიერ გამოცემულ პროდუქციას მინიჭებული აქვს ISBN-ი;

ბ) ხელს აწერს პროფესიული ეთიკის კოდექს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და იცავს მას;

წიგნის მოვაჭრის შემთხვევაში:

ა) არის წიგნით მოვაჭრე;

ბ) ხელს აწერს პროფესიული ეთიკის კოდექს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და იცავს მას;  

წევრს ასოციაციაში წარადგენს უფლებამოსილი პირი.

წევრობის კატეგორიებია:

• ნამდვილი წევრი – წევრი, რომელიც იხდის საწევრო გადასახადს და სარგებლობს ხმის უფლებით;

• ასოცირებული წევრი – წევრი, რომელიც არ იხდის საწევრო გადასახადს და არ სარგებლობს ხმისა და, შესაბამისად, მმართველ ორგანოებში არჩევის უფლებით, თუმცა სარგებლობს მისთვის განსაზღვრული სხვა უფლებებით.

ასოციაციის წევრობის მსურველი დადგენილი ფორმის წერილობითი განცხადებით მიმართავს ასოციაციას. განცხადებაში მითითებული უნდა იყოს, რა ტიპის წევრობა სურს მას – ნამდვილი თუ ასოცირებული. გამგეობა წევრად მიღების საკითხს წყვეტს განცხადების შემოსვლიდან პირველივე გამგეობის სხდომაზე.

ასოციაციის ერთი და იგივე სტატუსის მქონე წევრები სარგებლობენ თანაბარი უფლებებით.

გაწევრიანების მსურველებს დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად შეუძლიათ დაგვიკავშირდნენ ვებ-გვერდზე მითითებული საკონტაქტო მონაცემების საშუალებით: http://gpba.ge/ge/contact/

პარტნიორები